Articles tagged with: Mystery Client

How to use a market research in Poland

The definition of fast moving consumer goods is simple: they are products that sell quickly and are relatively low cost. Everybody knows these products, e.g. milk, fruit, vegetable, soda, beer, totlet paper, soap, aspirin. In everyday life we use them not thinking about it. That is why they are “fast” – they does not stay in shop for a long time, which means that they have short shelf live. This industry is huge. Sometimes its share in GPD in developed countries is bigger that GPD of developing countries. It includes brands well known as: Unilever, L’Oreal, Walkers, Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Heinz, Kraft, General Mills, Johnson & Johnson, Nestle, Wal-Mart, Henkel. For perspective of consumers these goods are frequently purchased (weekly or monthly) and easily purchased (we have our favorites brands, and if we do not, we are not thinking much about differences of the products). For producers of this industry it means massive sale, low manufacture costs and huge competitiveness. That is why market research in Poland emerges.

Great challenges

It is essential for FMCG companies to analysis of trends in retailing and in the consumer market. That means comparative analysis, monitoring of investments and growth dynamics. Research may use benchmarking, analysis of competitors and partners, marketing and strategic planning. An answer for the question about how to develop in such a competitive market is conducting a market research Poland. Either company want  to maintain its position on the market or bring a new product out on the market, the best option Is to conduct before that an adequate market research. For example, before company offer a new package, a new logo, a new information politics, a new dose of its product, lower price, better taste, better sales channels or everything else which can change customers habits. On the other hand, it is not recommended to study every of these factors. It is not a principle, that the more the better. Just the opposite – with the help of analytics from market research company is better to choose just w few factors at once.

What to do exactly

That is maybe obvious, that sometimes it is better to conduct a small survey, but usually, when a company decided about conducting a research or market surveys Poland, representatives of marketing division want to do everything at once. But not everything depends on what clients want to study, and on which target group. Opinions of analytics from professional market research agency are also important. For example, about method and research techniques.  The company may choose between CAWI (online questionnaire), CAPI (computer assisted personal interview), CATI (telephone interview), PAPI (traditional personal interview), which are quantitative research, and between IDI (individual in-depth interview), FGI (group interview), case studies, mystery client/shopping, which are qualitative research. Additionally, in big projects there is recommended to use desk research, or SWOT analysis.

Tajemniczy klient – dobra inwestycja w audyt

Jedną z technik badawczych badań jakościowych jest tajemniczy klient, czy inaczej Mystery Client/Mystery Shopping. Jest to technika to świetnie sprawdzająca się w badaniach rynku wszędzie tam, gdzie występuje kontakt z klientem. Niezależnie od profilu firmy, czy formy własności, każde przedsiębiorstwo wśród priorytetów ma dbanie o zadowolenie klienta, ponieważ marketing szeptany jest najlepszą formą reklamy. By osiągnąć ten cel należy szkolić pracowników działów sprzedaży, obsługi, reklamacji, marketingu i innych, a także usprawniać ich pracę. Jednym z kluczowych działań w tej dziedzinie powinno być zaś regularne przeprowadzanie badań, w tym wykorzystywanie techniki tajemniczy klient.

Jak najlepiej skorzystać z audytu

Nie można pozwolić sobie na badanie wszystkich działów i aspektów działalności firmy od razu. Dlatego najlepiej jest zainwestować czas i środki w wybór odpowiedniej firmy badawczej, która wykona prace koncepcyjne, realizacyjne i analityczne. Najlepiej skorzystamy z wyników audytu, kiedy przeprowadzi go firma z wieloletnim doświadczeniem i odpowiednio dużym zespołem badawczym. Ponieważ wybór jest bardzo duży, przede wszystkim należy sprawdzić referencje takiej agencji, a następnie przyjrzeć się szczegółom jej oferty. Jeśli dokonamy właściwego wyboru badanie zostanie przeprowadzone wiarygodnie i rzetelnie, a wyniki będą miały postać solidnych wniosków i gotowych do wdrożenia zaleceń.

Kto powinien przeprowadzać badanie

Badanie powinny przeprowadzać doświadczeni audytorzy. Nie można mylić ich z ankieterami. Ankieter CATI, CAPI, czy CAWI przeprowadza ankietę według przygotowanego formularza i nie ukrywa swojej obecności. Tymczasem tajemniczy klient dysponuje tylko kartą oceny i ogólnym scenariuszem przebiegu wizyty w placówce i rozmowy z jej pracownikami. Wiele zależy od jego doświadczenia, poziomu wiedzy, umiejętności aktorskich, pewności siebie i umiejętności obsługi sprzętu elektronicznego takiego jak ukryta kamera, mini-dyktafon itp. Solidna firma badawcza powinna mieć w miarę stabilny zespół audytorów i właściwe zaplecze techniczne oraz logistyczne. W badaniu mystery shopping podstawą jest człowiek.

Na czym to wszystko polega

Mystery client wizytuje placówkę w ten sposób, że najpierw ocenia ją – zgodnie z kartą oceny – ogólnie, następnie przygląda się szczegółom i udając faktycznego klienta dokonuje zakupu i rozmawia z personelem. Ocenia się więc np. eksponowanie towaru, jego rozmieszczenie, estetykę placówki, dostępność pracowników, ich wiedzę, chęć udzielenia przez nich pomocy itp. Ocenia się kompetencje miękkie i twarde, a także całość placówki. Na tej podstawie powstaje indywidualny raport, a następnie – po zebraniu ocen wszystkich audytorów – raport zbiorczy zawierający także benchmarking. Dzięki temu możliwa jest ocena poszczególnych placówek, a także całych sieci.

Budowanie silnej pozycji – badania marketingowe farmacja

Badania rynku dla firm farmaceutycznych są jednym ze źródeł pozyskiwania wiedzy odnośnie zarządzania apteką, budowania jej silnej pozycji rynkowej, a także sposobu jak zwiększyć jej obroty na rynku. Przyczyniają się one do ułatwiania działań rynkowych.

Warto zlecać przeprowadzanie badań profesjonalnym firmom zewnętrznym, ponieważ sama obserwacja farmaceuty liczby pacjentów i porównywanie ich do wskaźnika średniej krajowej nie zawsze wystarcza. Dobrze jest zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, że apteka wypada gorzej od aptek krajowych? Samo śledzenie liczby odwiedzających aptekę pacjentów może być przeprowadzane bardzo skrupulatnie, lecz nie dostarcza to obiektywnych wniosków. Jest to tylko niewielki wycinek prowadzonych badań rynku farmacji.

Jak zwiększyć zyski

Zwiększenie zysków firmy jest równie ważne jak badanie kontaktów personelu medycznego z klientami i kontrahentami. Dzięki przeprowadzeniu, a potem zastosowaniu wniosków z badań, można zbudować nową i trafniejszą strategią dla firmy. Badanie, jeśli przeprowadza obiektywna firma, może przekazać ważne sygnały o zmianie samego opakowania bądź reklamie w celu dotarcia do strategicznego klienta.

Badania przeprowadza się za pomocą specjalistycznych metod i technik badawczych. Z tego względu można wybierać pomiędzy jakościowymi, a ilościowymi, które oferuje nauka. Odpowiednio dobrane metody znacznie ułatwiają pracę grupy badawczej. Wśród dostępnych metod jakościowych wyróżniamy: indywidualne wywiady pogłębione (IDI), badania fokusowe (FGI), tajemniczy klient (Mystery Shopping). Do metod ilościowych zalicza się: tradycyjne wywiady przy użyciu papierowego kwestionariusza ankiety (PAPI), wywiady przy użyciu urządzeń mobilnych (CAPI), badanie wspomagane komputerowo (CAWI) oraz badania wspomagane telefonicznie (CATI).

Krok po kroku

Przed przystąpieniem do badania warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań, a mianowicie: co badać? Jak badać? Gdzie badać? Dlaczego badać? Kolejnym krokiem jest dopiero wybór opisywanych wyżej metod i technik badawczych. Kluczowym elementem strategicznym firmy jest jej strategia, dlatego podczas przeprowadzania badań, warto zwrócić na nią uwagę i sprawdzić, co już się z niej sprawdziło i wykorzystać, a co należy zmienić. W zakres strategii wchodzą wszelkie przekazy, kontakty z klientami, wizerunek marki, potrzeby klientów oraz ich przyzwyczajenia, jak i skuteczność przedstawicieli medycznych.

Po zakończeniu procesu realizacji badań, następuje kolejny etap, czyli analiza otrzymanych danych. Długość tego etapu uzależniona jest nie tylko od rodzaju badania rynku dla farmacji, lecz także od wyboru metod do badania. Dlatego ważne jest, aby nie wybrać zbyt wielu. Zatem metody jakościowe dostarczają pełniejszych danych na dany temat, lecz metody ilościowe można przełożyć na całą populację, dzięki analizom statystycznym. Ostatnim etapem jest przekazanie firmie opracowanych wniosków z gotowym planem ich wdrażania.

Rynek FMCG

Badania marketingowe sektora FMCG to najlepszy sposób, aby na tym szybko zmieniającym się rynku utrzymać lub podnieść pozycję przedsiębiorstwa. Rynek produktów szybkorotujących jest zależny od nawyków, przyzwyczajeń oraz mody, która panuje wśród konsumentów. Wiele czynników warunkuje zachowania nabywców, a bez szerokiego rozeznania, jakiego dostarczyć mogą jedynie stosowne badania, trudno o skuteczną strategię marketingową.

Uczestnicy rynku  fast-moving consumer goods potrzebują nie tylko znajomości swojej klienteli, ale także strategii konkurencyjnych przedsiębiorstw oraz innych, niezależnych czynników występujących w danym sektorze rynku. Umiejętność dostosowywania, podejmowania korzystnych dla firmy decyzji uwarunkowana jest przez wystarczający poziom wiedzy i umiejętność prognozowania przyszłych tendencji rynkowych. Solidną podstawą do budowy tego typu niezbędnej przewagi są metody badań marketingowych dedykowane dla rynku FMCG.

Badania marketingowe FMCG

Badania marketingowe dla uczestników rynku FMCG to między innymi badania zwyczajów konsumentów, testy konceptów i gotowych produktów, badania logotypów, badania skuteczności reklamy (reakcje na kampanie reklamowe), badania postrzegania marki, nazw, opakowań, a także badania dotyczące kanałów dystrybucji.

Informacje pozyskane drogą tego rodzaju badań szczególnie użyteczne okażą się z pewnością dla producentów branży spożywczej, wyrobów tytoniowych, kosmetyków, czy chemii gospodarczej, których klienci mają zwykle wysokie wymagania co do jakości, jednocześnie preferując niską cenę.

Nowy produkt

Pojawiając się na rynku, produkt powinien być skierowany do konkretnego targetu, grupy docelowej, której zidentyfikowania należy dokonać na etapie tworzenia koncepcji produktu. W tym celu wykonuje się stosowne badania, poprzedzające tę ważną dla firmy inwestycję. Jest to bardzo istotne także dlatego, że jedną z cech charakterystycznych rynku FMCG jest fakt, że klienci raczej nie lubią nowości, preferując przywiązanie do produktów danej marki.

Metody badawcze

Metody badań marketingowych rynku dóbr szybkozbywalnych to przede wszystkim metody jakościowe, a więc związane z pogłębionym wglądem oraz analizą struktur myślowych uczestników badania. Są one długotrwałe, a co za tym idzie – stosunkowo kosztowne. Aby  umożliwić uogólnianie wyników tego typu pomiaru na całą populację istotny jest fachowo wykonany dobór próby badawczej. Uzyskaniu pełnego obrazu sytuacji służy zastosowanie co najmniej dwóch metod badawczych, wzajemnie się weryfikujących. Zebrane dane poddawane są starannej analizie. Dogodną sytuacją byłaby także możliwość porównania zebranych danych z wynikami badań ilościowych, które dostarczają danych w formacie liczbowym.