Articles tagged with: CATI

How to use a market research in Poland

The definition of fast moving consumer goods is simple: they are products that sell quickly and are relatively low cost. Everybody knows these products, e.g. milk, fruit, vegetable, soda, beer, totlet paper, soap, aspirin. In everyday life we use them not thinking about it. That is why they are “fast” – they does not stay in shop for a long time, which means that they have short shelf live. This industry is huge. Sometimes its share in GPD in developed countries is bigger that GPD of developing countries. It includes brands well known as: Unilever, L’Oreal, Walkers, Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Heinz, Kraft, General Mills, Johnson & Johnson, Nestle, Wal-Mart, Henkel. For perspective of consumers these goods are frequently purchased (weekly or monthly) and easily purchased (we have our favorites brands, and if we do not, we are not thinking much about differences of the products). For producers of this industry it means massive sale, low manufacture costs and huge competitiveness. That is why market research in Poland emerges.

Great challenges

It is essential for FMCG companies to analysis of trends in retailing and in the consumer market. That means comparative analysis, monitoring of investments and growth dynamics. Research may use benchmarking, analysis of competitors and partners, marketing and strategic planning. An answer for the question about how to develop in such a competitive market is conducting a market research Poland. Either company want  to maintain its position on the market or bring a new product out on the market, the best option Is to conduct before that an adequate market research. For example, before company offer a new package, a new logo, a new information politics, a new dose of its product, lower price, better taste, better sales channels or everything else which can change customers habits. On the other hand, it is not recommended to study every of these factors. It is not a principle, that the more the better. Just the opposite – with the help of analytics from market research company is better to choose just w few factors at once.

What to do exactly

That is maybe obvious, that sometimes it is better to conduct a small survey, but usually, when a company decided about conducting a research or market surveys Poland, representatives of marketing division want to do everything at once. But not everything depends on what clients want to study, and on which target group. Opinions of analytics from professional market research agency are also important. For example, about method and research techniques.  The company may choose between CAWI (online questionnaire), CAPI (computer assisted personal interview), CATI (telephone interview), PAPI (traditional personal interview), which are quantitative research, and between IDI (individual in-depth interview), FGI (group interview), case studies, mystery client/shopping, which are qualitative research. Additionally, in big projects there is recommended to use desk research, or SWOT analysis.

Rynek FMCG

Badania marketingowe sektora FMCG to najlepszy sposób, aby na tym szybko zmieniającym się rynku utrzymać lub podnieść pozycję przedsiębiorstwa. Rynek produktów szybkorotujących jest zależny od nawyków, przyzwyczajeń oraz mody, która panuje wśród konsumentów. Wiele czynników warunkuje zachowania nabywców, a bez szerokiego rozeznania, jakiego dostarczyć mogą jedynie stosowne badania, trudno o skuteczną strategię marketingową.

Uczestnicy rynku  fast-moving consumer goods potrzebują nie tylko znajomości swojej klienteli, ale także strategii konkurencyjnych przedsiębiorstw oraz innych, niezależnych czynników występujących w danym sektorze rynku. Umiejętność dostosowywania, podejmowania korzystnych dla firmy decyzji uwarunkowana jest przez wystarczający poziom wiedzy i umiejętność prognozowania przyszłych tendencji rynkowych. Solidną podstawą do budowy tego typu niezbędnej przewagi są metody badań marketingowych dedykowane dla rynku FMCG.

Badania marketingowe FMCG

Badania marketingowe dla uczestników rynku FMCG to między innymi badania zwyczajów konsumentów, testy konceptów i gotowych produktów, badania logotypów, badania skuteczności reklamy (reakcje na kampanie reklamowe), badania postrzegania marki, nazw, opakowań, a także badania dotyczące kanałów dystrybucji.

Informacje pozyskane drogą tego rodzaju badań szczególnie użyteczne okażą się z pewnością dla producentów branży spożywczej, wyrobów tytoniowych, kosmetyków, czy chemii gospodarczej, których klienci mają zwykle wysokie wymagania co do jakości, jednocześnie preferując niską cenę.

Nowy produkt

Pojawiając się na rynku, produkt powinien być skierowany do konkretnego targetu, grupy docelowej, której zidentyfikowania należy dokonać na etapie tworzenia koncepcji produktu. W tym celu wykonuje się stosowne badania, poprzedzające tę ważną dla firmy inwestycję. Jest to bardzo istotne także dlatego, że jedną z cech charakterystycznych rynku FMCG jest fakt, że klienci raczej nie lubią nowości, preferując przywiązanie do produktów danej marki.

Metody badawcze

Metody badań marketingowych rynku dóbr szybkozbywalnych to przede wszystkim metody jakościowe, a więc związane z pogłębionym wglądem oraz analizą struktur myślowych uczestników badania. Są one długotrwałe, a co za tym idzie – stosunkowo kosztowne. Aby  umożliwić uogólnianie wyników tego typu pomiaru na całą populację istotny jest fachowo wykonany dobór próby badawczej. Uzyskaniu pełnego obrazu sytuacji służy zastosowanie co najmniej dwóch metod badawczych, wzajemnie się weryfikujących. Zebrane dane poddawane są starannej analizie. Dogodną sytuacją byłaby także możliwość porównania zebranych danych z wynikami badań ilościowych, które dostarczają danych w formacie liczbowym.

Oferta badań omnibusowych

Rzetelność każdego badania ogólnopolskiego gwarantuje właściwy dobór próby badawczej, uwzględniający rzeczywiste zróżnicowanie społeczne ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania (zarówno wieś/miasto jak i województwo). Wyższa liczność próby dobieranej zgodnie z powyższym kluczem także zwiększa wiarygodność uzyskanych danych.

Przystępność omnibusów

Niestety, jak dotąd jedynie duże firmy stać było na prowadzenie podobnych projektów badawczych, ponieważ, jak można przeczytać w podręczniku badań rynku:

„Typowy projekt badania kosztuje tyle co nowy samochód – limuzyna średniej wielkości (…).” [Paul Hague, Nick Hague, Carol-Ann Morgan, Badania rynkowe w praktyce, tłum. Małgorzata Głogowska, Gliwice 2004, s.11.]

Podręcznik ten jednak ma już swoje lata, a wraz z upływem czasu rozwijają się rynki usług – także badawczych. Zmieniły się od tego czasu narzędzia badawcze, ewoluowały w kierunku obniżenia kosztów, poprawy wydajności i skrócenia procesu badawczego. Dzięki zastosowaniu techniki wywiadu telefonicznego wspieranego komputerowo (ang. Computer Assisted Telephone Interwieving – CATI), możemy dzisiaj na bieżąco digitalizować dane, synchronicznie z ich pozyskiwaniem. Niepotrzebne stały się papierowe kwestionariusze, których druk i przesyłanie, a następnie wtórna digitalizacja zebranych w papierze danych nie tylko kosztowały znacznie więcej, ale także wydłużały proces badawczy dwu, albo trzykrotnie w stosunku do stanu dzisiejszego.

Dzisiaj możliwe stały się znacznie szybsze i tańsze badania. Świetnym przykładem może być ogólnopolskie cyklicznie organizowane badanie omnibusowe. Dzięki zastosowaniu wspomnianej wyżej techniki czas pomiędzy rozpoczęciem ogólnopolskiej akcji ankietyzacyjnej a ukończeniem raportu w wersji podstawowej to jedynie 7 dni.  Omnibus CATI jest także znacznie tańszy od typowego projektu badawczego z czasów wymienionego podręcznika.

Prostota

Jak wiadomo, najczęściej najlepsze okazują się bardzo proste rozwiązania – takie właśnie zastosowaliśmy podczas obniżania kosztów w badaniu omnibusowym, osiągając cenę 400 zł za pojedyncze pytanie badawcze. Nie obniżyliśmy standardów, których wyrazem jest próba badawcza 1000 dorosłych mieszkańców kraju, uwzględniająca ważne rzeczywiste parametry różnicujące. Tak niską cenę uzyskaliśmy dzięki idei połączenia projektów badawczych pochodzących od różnych zamawiających.

Na dwa tygodnie przed startem badania zbieramy pytania – zarówno pojedyncze, jak i całe ich bloki – by następnie skonstruować kwestionariusz, który jednorazowo zostanie zaprezentowany respondentom. Dzięki temu koszty realizacji akcji ankietyzacyjnej ponoszą wszyscy zamawiający łącznie. Zakończenie ankietyzacji oraz opracowywania raportu w wersji podstawowej następuje 7 dni od rozpoczęcia realizacji badania omnibusowego.

Wersja podstawowa raportu zawiera zestawienia tabelaryczne (liczbowe i procentowe) dotyczące pytań zleconych przez zamawiającego. Badania omnibusowe zapewniają też możliwość poszerzenia tej wersji o weryfikację hipotez statystycznych w celu wyłonienia istotnych korelacji między zmiennymi oraz o inne analizy statystyczne, a także elementy metody opisowej, ułatwiające interpretację wyników badania omnibusowego.

Optymalizacja procesu badawczego

Zanim rozpoczniemy badanie, powinniśmy ustalić, jakie są cele ogólne i szczegółowe naszego projektu. Następnie dobieramy metody/techniki badawcze, konstruujemy narzędzia (ankiety i scenariusze), dobieramy próbę i dopiero potem przechodzimy do realizacji. Sama realizacja również dzieli się na etapy, takie jak przeszkolenie ankieterów/moderatorów, kompletowanie materiału z badań ilościowych i jakościowych, kontrola procesu pozyskiwania danych. W celu optymalizacji realizacji badania, należy zadbać o odpowiednie oprogramowanie badawcze, gwarantujące wysoką jakość procesu badawczego i szybkość realizacji badania.

Nowoczesne podejście do badań ilościowych

Nowoczesne podejście do badań ilościowych przejawia się w wykorzystaniu komercyjnych narzędzi elektronicznych. Od tradycyjnych ankiet wspieranych komputerowo (CAPI), przez ankiety internetowe (CAWI), po badania telefoniczne (CATI). Dzięki automatyzacji procesu zbierania danych, możliwa jest bieżąca kontrola nad założoną próbą, zminimalizowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia błędnych danych do formularzy ankiet, właściwe zarządzanie ankieterami, sprawdzanie statystyk postępu badania on-line, szybkie wygenerowanie zbiorczych zestawień po zakończeniu projektu.

Metody ilościowe ze wsparciem komputerowym sprawdzają się w każdej dziedzinie. Można dzięki nim zbadać opinie mieszkańców na temat wydarzeń, określić poziom zadowolenia mieszkańców z życia w regionie, władz, instytucji publicznych, zdiagnozować problemy społeczne, zbadać satysfakcję, opinie i lojalność klientów, pracowników itd., sporządzić profil klienta oraz wskazać wady i zalety badanego produktu, skutecznie przeprowadzić badania marketingowe, rynkowe, badania społeczne, opinii, badania ewaluacyjne.

Wsparcie badań telefonicznych

Jak widać newralgicznym punktem realizacji badań CATI jest system badawczy do badań telefonicznych, ponieważ w całości odbywają się one poprzez oprogramowanie do CATI (do wykonywania połączeń i do wypełniania formularzy ankiet). Niezależnie od tego, czy są to badania rynku, społeczne, ewaluacje, czy inna dziedzina, kluczowa jest metoda badawcza bądź technika badawcza, której używamy. W przypadku CATI na rynku badawczym istnieją zarówno darmowe, jak i komercyjne systemy wsparcia. Wybór jednego z nich jest najważniejszy dla firmy badawczej. Jednym z polecanych rozwiązań jest polskie oprogramowanie CATI-System, stworzone przez informatyków, data managerów i analityków firmy Biostat z Rybnika. Warto wybrać oprogramowanie, które zapewnia intuicyjny interfejs, automatyczne tworzenie kopii zapasowych formularzy i baz danych poszczególnych badań, pełną zgodność z popularnymi przeglądarkami internetowymi, łatwy mechanizm tworzenia i testowania logiki ankiety (przejść pomiędzy pytaniami), wprowadzanie treści graficznych i multimedialnych do formularzy, przyjazne zarządzanie bazami numerów, czy moduł pozwalający śledzić postępy badania.